2014 පෙබරවාරි

විශේෂාංග කතා පිටුව කවි පිටුව හෙටට පිපෙන මල් හිනා කතා කටට රසට

ලංකා විත්ති සිංහල මාසිකය සඳහා ඔබගේ නිර්‍මාණ සහ අදහස් ලියා එවන්න.
විශේෂාංග
අපට ඇත්තටම නිදහස් ජාතියක්ද ? කියවන්න මෙතැනින්..
මේ නිදහසේ මාසයයි


Independence was achieved in 1948 as a Sovereign Nation with Freedom to Govern, Freedom to Live and Freedom to Travel anywhere in the country without Fear. However such Freedom was thwarted and disrupted by the Darkest Era for a Period of 30 Years during which time, there were sporadic bomb explosions around the country taking the Freedom away from its people. However Sri Lanka as a Nation re-established its Freedom by the eradication of the enemy from its soil on May 19th, 2009 with the dawn of an era of peace and prosperity emanating from the Freedom to Live and Freedom to Travel anywhere in the country. Those who live in America, may agree with me, the most treasured gift we have is, the Freedom to Live, Freedom to Act with a "Free Will" which is the "Freedom" guaranteed by the U.S. Constitution which cannot be taken away even by the President or the Congress of the United States, because it is the True meaning of "Freedom" with Democracy in action at the highest potential respecting the human dignity for all people regardless of who we are. It is our sincere prayer that Sri Lanka will enjoy similar "Freedom" we all enjoy in the United States with the advent of a new era in our motherland Sri Lanka. Yes, we do express our highest Allegiance, Loyalty and Dedication to the country we were "born and raised".  I hope to see all of you once again on Saturday Feb 8th, 2014 at the Sri Lanka Independence Day Celebration. May God Bless Sri Lanka 
~Written by Rex Perera~
****************************************************
ලොස් ඇන්ජලීස් අවට ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතු ව්‍යාපාර වලින් කීපයක්

click here for more information

Arts & Crafts

Make up by Affie
අපට ලියන්න/Contact Us